Skip to main content
Norsk selskap for nukleærmedisin
og molekylær avbildning

Selskapets lover

 

LOVER FOR NORSK SELSKAP FOR NUKLEÆRMEDISIN

(Vedtatt på konstituerende møte 08.11.1973

sist endret 23.04.2010)

 

§ 1

Selskapets navn er: Norsk Selskap for Nukleærmedisin og Molekylær Avbildning, forkortelse: NSNM.

Overfor utlandet: Norwegian Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging

 

§ 2

Selskapets formål er å fremme nukleærmedisinen i Norge ved å holde møter med vitenskapelig program. Videre skal selskapet ivareta nukleærmedisinske faglige interesser innenfor det norske helsevesen.

 

§ 3

Selskapet er tilsluttet:

The Scandinavian Society of Clinical Physiology and Nuclear Medicine og World Federation of Nuclear Medicine and Biology.

 

§ 4

Medlemskapet er åpent for leger, farmasøyter, realister, sivilingeniører, samt andre som er interessert i diagnostisk, terapeutisk eller vitenskapelig bruk av radionuklider.

Anmodning om medlemskap rettes skriftlig til selskapets sekretær og avgjøres av selskapets styre.

 

§ 5

Som styreleder i NSNM kan kun velges ansatte i sykehus, offentlige institusjoner eller ikke–kommersiell virksomhet. Et beslutningsdyktig styre skal til enhver tid ha et flertall bestående av ansatte som beskrevet over.

Som firmamedlemmer kan opptas interesserte firmaer.

Firmamedlemmers medarbeidere kan overvære selskapets møter og kurser. Enn videre kan firmamedlemmer ved selskapets møter få anledning til kortvarige demonstrasjoner av tekniske nyheter og lignende. Firmamedlemmer har ikke stemmerett og kan ikke innvelges i selskapets styre.

 

§ 6

Æresmedlemmer og korresponderende medlemmer kan etter styrets forslag opptas i selskapet etter vedtak på generalforsamling med 2/3 av de avgitte stemmer.

 

§ 7

Personer som i 2 år har unnlatt å betale kontingent, betraktes ikke lenger som medlemmer.

 

 

§ 8

Selskapet ledes av et styre som består av leder og tre styremedlemmer. Lederen og det øvrige styret velges på ordinær generalforsamling for 2 år av gangen. Gjenvalg for ytterligere 4 år kan finne sted. Et medlem som har sittet i styret i 6 år, kan kun velges på nytt når det er gått minst 2 år siden siste funksjonsperiode. Dog kan et medlem som har sittet som vanlig styremedlem velges til leder for 2 år uansett hvor lenge han/hun har sittet i styret, og kan etter dette gjenvelges som leder for ytterligere 2 år.

Nye styremedlemmer tiltrer umiddelbart etter generalforsamlingens slutt. Styret avgjør selv hvem som skal fungere som nestleder, sekretær og kasserer. En eventuell vakanse i styret kan bestå inntil første generalforsamling.

 

§ 9

Generalforsamlingen velger 2 av selskapets medlemmer som revisorer.

 

§ 10

Styret kan nedsette utvalg til behandling av saker av særlig interesse for medlemmene. Medlemmene skal umiddelbart orienteres om utvalgets sammensetning og mandat.

 

§ 11

Det avholdes minst 2 møter om året. Møtene er åpne for ikke-medlemmer.

 

§ 12

Generalforsamling avholdes hvert annet år, hvis mulig i forbindelse med kurs i strålevern og nukleærmedisin. Innkalling med dagsorden skjer skriftlig til alle medlemmer minst 2 uker i forveien. Dagsorden skal inneholde følgende poster:

Lederens beretning

Fremlegging av revidert regnskap.

Valg.

Fastsettelse av kontingent.

Alle spørsmål avgjøres ved simpelt flertall. Ved eventuell stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

I tilknytning til generalforsamling kan det ved behov arrangeres medlemsmøter.

 

§ 13

Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret og skal innkalles av styret innen 1 måned når 6 medlemmer forlanger det og samtidig angir forhandlingsemne. En ekstraordinær generalforsamling skal varsles skriftlig senest 2 uker før møtet holdes.

 

§ 14

For endringer i lovverket til NSNM kreves 2/3 flertall blant oppmøtte delegater under en ordinært innkalt generalforsamling. Med ordinært innkalt generalforsamling menes det møtet som avholdes under Selskapets årlige kurs i nukleærmedisin og strålevern, eller dets ekvivalent.

Vedtak av lovendringer ved ekstraordinær generalforsamling forutsetter at minst halvparten av medlemmene er til stede ved generalforsamlingen, samt at minst 2/3 av de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.

 

§ 15

Forslag til oppløsning av selskapet må sendes til samtlige medlemmer til skriftlig avstemming. Det kreves 2/3 flertall av alle medlemmers stemmer. Oppløsning og de spørsmål som følger derved, behandles av ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Vedtak om disponering av selskapets midler ved oppløsning fastsettes ved simpelt flertall.

Copyright © 2024 Norsk selskap for nukleærmedisin og molekylær avbildning
Nettredaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Design og programmering: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.